Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"< 5 >

damfche zijde; als ten Qpzigte van bet project tot ontlasting van het Water uit de Haarlemmer Meer, aan, of omtrent den Overtoom.

6°.En eindelijk, om Rapport te hooren, betreklijk de redenen, welke Hoog-Heemraad^n gepermovsert hebben, om deRefolutievan Rhijnlands ProvifioneelBeftuur, waarbij deConfent-' gelden, tot Verveenirig van Landen, a ƒ36:0:0. PO.t op ƒ9:0:0. per Morgen waren verminderd , niet te obferveeren.

Voorts kunnen wij niet voorbij Ulieden te verzoeken, om zoo veel mogelijk de Notulen der Vergadering vari Gedeputeerde Ingelanden, in dato 27. September 1797;, waar van Exemplaaren aan de relpective Gedeputeerden zijn toegezonden, te gelijk met oen tegenwoordigen Brief van Befchrijving, op de gewoone plaatze ter lefture te leggen, terwijl wijders, tot. naricht van de te benoemen Gedeputeerden, is dienende, dat wij uit ons midden een Commisfie hebben gedecerneert, ter Organifatie dezer Vergadering, welke zich op dien dag, des Morgens ten 9 uuren, in 't Gemeenlandshuis bevinden zal, ter ontvangst en examinatie der Lastbrieven; wordende hier om welgemelde Gedeputeerden verzogt, derzelver Lastbrieven tegen dien tijd, of zoo.fpoedig iTimer mogelijk, aldaar te doen bezorgen.

Wij verhaten ons voor het Overige op Ulieder medewerking, ter bevoordering van Rhijnlands belanger.s, en hebben intusfchen de eer, onder aanbod van Broederfchap, met waare agting ons te noemen.

UUeder heilwenfchende Medeburgers en grienden ,

Hoofd •Ingelanden voornoemd!

In naam derzelve,

Leyden den 31. Maart 1798.

Het vierde Ja/tr der Ba- P. VAN VEEN.

taavfche hijheid,

A 3 , v«-

Sluiten