Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 y

Vergadering van GedeputeerdeIngelanden van Rhijnland, gehouden den i. Junij 1798 binnen Leijdenin 'cGe-neenelandshuis welke Vergadering op reces was gefcheiden den 25. April 1798.

D e Preildent opent de Vergadering met een al* lergepaste aanfpraak.

Verzoekt aan de Secretarisfen, de Diftriften te leezen, dezelve -geleezen zijnde, werd bevonden zo als volgt —

Lijst der Burgers, welken uit de hier natemeldene Districten of andere Huis, houdelijke Verdeelingen in Rhijnland» tot de Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden deszelven Lands, tegen Vrijdag den 1. Junij 1798 zijn befchreeven', of op reces gefcheiden, en het getal der Stemmen, welke door ieder, naar de groote der Contribuëerende Morgentaaien, moeten worden uitgebragt

Distriften of andere Hmshou- Getal der Naamen der Gedepudelijke verdee- Stemmen. teerden, lingen.

Uit het Hoofd DhtriSt No. 5.

Lisfe. 3 Stemmen. Za? v*n SoeJ"u

Artt Jiompaari.

HU-

Sluiten