Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*< J3 >

Aan de Gecontinueerde Verga* derjng Van Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland den eerfte Junij 1798. vergadertin het Gemeenelands Huis binnen Leyden»

MEDEBURGERS |

Het behaagde UI. bij derzelver Refolutie van den 25. April 1. 1.. de ondergeteekendens te continueeren in de Commisfie op hun ondeugeteekendens op den 25. "September 1797 gedecerneert, en hun ondergeteekens als on nieuw te verzoeken en te authorifeeren, om de begonne onderhandelingen verder met de Commisfiën, zoo uit Hoofd-Ingelanden als wegens de Steden Haarlem 'en Leyden, te termineeren en ten einde te brengen, hun daartoe verleenende volkoomen macht, dm in deeze zodanig te handelen als zij zouden vermeenen te behooren.

Uwe Commisfie thans zullende dienen van Rapport, heeft de eer deeze Vergadering te berigten.

Dat zij reeds op den avond van denzelven 25. April daadelijk naar het op reces fcheiden uwer Vergadering met de Commisfie zo uit Hoofd-Ingelanden als van wegen de Steden Haarlem tot het benoemen der bedoelde vijf Rechtsgeleerden, is in befoigrie geweest, met dat gevolg dat op het zelve befoigne zijn benoemt geworden;

door de Commisfie uit Hoofd-Ingelanden. Mr. F. J. GALLE Advocaat inden Haagi . door Gecommitteerdens van Haarlem* Mr. JOANNES ENSCHEDÉ Advocaat aldaar, door Gecommitteerdens van Leyden*

den

Sluiten