Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< T4 >

denBurger Agent der Marine Mr. JACOB SPOORS.

en door uwe Commisfie. Mr. PETRUS DAAME Advocaat in den Haag. als mede door de gezaamentlijke Commhfien. Mr. HENDRIK SCHEPMAN.

welke aldus benoemde 5 Rechtsgeleerden de Commisfie als arbitters hebben aangenomen. —

Dat verders den eerst en laatst ondergeteekende, Cals zijnde den Burger Huygens niet in de rooogelijk geweest hier bij te aflifteren) zig ingevolge eene Misfive door de Municipaliteit der Stad Haarlem in dato 30. April 1.1. aan den eerst ongeteekende gefchreeven op den 5. Mai 1. 1. vervoegt hebben te Hiliegom, en aldaar met de gezaamentlijke Commisfien gepasfeert en geteekent nebben, het navolgende Compromis:

Op heeden den 5. Meij • 1798. compareerden voor mij Jaccb Schoking, Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd, te' Haarlem refideerende; doch mij thans bevindende te Hillegom, ende zulks met voorkennis en confent van den Schout deezer Ambagte.

De Burgers Ifaac Cornelis Sterk , en Gerrit van der Aa , Leeden van de Municipaliteit der Stad Haarlem, mitsgaders Lautens van den Braak, Secretaris van dezelve Stad, als bij refolutie van de Municipaliteit voornoemt van den derde Meijjongstleeden, tot het aangaan en pasfeeren deezer, fpecialijk geauthoriieerd en gequalificeerd. — Item de Burgers Jacobus van der Vyver en Pieter Noordziek, Leden van de Municipaliteit der Stad Leyden, mitsgaders Bouiewyn van Rees, Secretaris van de Reekenkamtr derzelver Stad, als bij Relolutie van even«emelde Municipaliteit van dato den zeven en 'twintigfte April deezes Jaars, fpecialijk gequalificeerd, tot het pasfeeren en aangaan deezer, relpectiwelük alzoo, ter Eenre. — Ende de Burgers Arent

Rees-

Sluiten