Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 >

IReesfen en Johannes van Trigt, Leden dei Vergat dering van Gedeputeerdens van Rhijnhnds • IngelanIden, gehouden binnen de Stad Leyden, op den jrvijf- en twintigfte April jongstleeden , zoo voor li zich, en nog als ten deezen inftiande, en de rato i caveerende, voor den Burger Johannes Huygens, te ï tarnen door dezelve Vergadeiing Gecommitteerd, it tot het verrigten van alles, wat nodig bevonden zou11 de worden, om de fubfifteerende differenten, tus;'fchen de Steden Haarlem en Leyden, ter Eenre, i mitsgaders de gemelde Vergadering, gevoegd met Hoofd-Ingelanden van Rhijnland ter andere zijde, , door Arbiters te doen decideeren. — En eindelijk ; de Burgers Pieter van Veen, Jan van der Snoek, en ■ Pieter Drost,, Leden van het Collegie van HoofdI Ingelanden van Rhijnland , zoo voor zich zelve, en nog als door de verdere Leden van het gemelde Collegie, bij Refolutie in dato vijf Me ij jongstleden, gequalificeerd , tot het aangaan en pasfeeren deezer; relpeftivelijk alzoo ter andere zijde. — s Woonende de drie eerfte Comparanten te HaarI /<??», de drie volgende te-Leyden, de zesde ComI parant te Amftsrdam, de zevende Comparant te Soetermeer , de agtfte Comparant aan de Oude i Wetering, de negende Comparant te Koudekerk, I en de laatfte Comparant te tlazerswoude ; doch : zijnde dezelven, alle op het pasfeeren en teekeunen deezer tegenwoordig alhier te Hillegom.

Te kennen geevende, dat al aanftorids na dat het ! Beftuur van Rhijnland in den Jaare zeventien hon* I dert v'jf- en negentig, was overgegaan aan lngelanI den deszelven Lands , of wel aan Gecommitteer;den, door dezelven daartoe benoemd, bedenking" is gereezen, over het recht, het welk de Steden I Haarlem en Leyden, zoude competeeren, om zo? danige Perfoon of Perfoonen in hetzelve Beftuur ?te committeeren, als dezelve Steeden, zoude ooriideelen te behooren, en fints de ereébie van Rhijnil lands Beftuur aan gemelde Steeden was toegekend | geworden; hetwelk aan die van Leyden gelegenheid slhad gegeeven om in dezelve Jaare zeventien honjiderd vijf- en negentig van het Hoff van Juftitie

van

Sluiten