Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 18 >

Dan dat bij he.t Stadsbeftuur van Haarlem geconfiie'reerd zijnde, dat eene Vergadering van Gedeputeerdens der refpective Ingelanden niet meer te pasfe kwam, na dat hét Beftuur van Rhijnland was georg?nifeerd geworden, door ofte van wegen dezelve Srad , dan ook geene Gedeputeerden ter zeiver Vergr.deriiig zijn gecommitteerd, en dezelve Vergadering boven dien , naderhand van wegen Hoogheemraaden en Hoofd ■ Ingelanden voornoemd , weder is af;;pfchrceven geworden.

Dat inmiddels bij de Vergadering van Gedeputeerden van Rhijnlands Ingelanden , zijnde geconfidereerd, dat het Srads Beftuur van Haarlem deswegens in een geheel verkeerd begrip verfeerde, vervolgens bij het voormalig Provinciaal Beftuur, van Holland op den negen- en tvvinngften September zeventien hondert zes - en negentig, bij weege van Ampliatie van de hier vooren gemelde Inftruétie, of conciliatoir, is gedecreteerd; dat telken Jaare in de maanden ApVil en September eene Vergadering van Gedeputeerden uit de Ingelanden van Rhijnland, zoude plaats hebben, het welk ten gevolge heeft gehad, dat tegens den vijf- en twintigfte April zeventien hondert zeven - en negentig eene, zodanige Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden is befchreeven geworden, waartoe almeede Gedeputeerden van de Municipaliteiten der bteden Haarlem en Leyden zijn genodigd, die dan ook aan dezelve uitnodiging voldaan, en Gedeputeerden benoemd hebben ,ö omme bij welgemelde Vergadering te asfifteeren, dan dat al dadelijk bij het openen der Vergadering van Ingelanden, tusfehen de refpeétive Gedeputeerden der Steden Haarlem en Leyden ter eenre , en de meerderheid der ovérige Gedeputeerden ter gemelde Vergadering ter andere zijde, verfchil is ontftaan, over de wijze, op welke de G~adepureerden der Steden, hun ftem zoude uitbrengen, iuftineerende de laatstgemelde: dat in evengemelde Vergadering Hoofddi/lnftsgewijze behoorde te worden geflemd, en de 'beide Steden behoorden te worden geconfidereerd, als uitmaakende de zesde en zevende Hoofddiftrie'hen van Rhijnland, en das de

Sluiten