Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«£ 92 >

. i>ar eïndei*ik uwe Commisfie op gisteren.; ardfcfrraal met Gecommitteerden zoo uit Hoofd-fnge« landen als' uit de Steeden Haarlem en Leyden binnen d^eze Stad is' iri befoigné geweest. Waarbij door den Burger Schoiting Notaris te Haarlem aan wfen de Aéte van Uitfpraak door de gefamentlijkeArbiars behoorlijk Verzegeld was toegezonden, de meergenoemde A&e van .Uitfpraak, na dat alvoorens de onkosten op dezelve se vallen, volgens gewoonte in handen van hem Notaris wierden gedeponeerd, en welke door de Gedeputeerdens d;r St.d Leyden zijn uiteefchoten geworden, die dezelve ter deezer Vergadering zulien bereckenen, wierd on zegelt; geopent, en'geleezeil, luidende dezelve fldusr:\ 1 ■ e3Vpïi sfela 3vr -:oov «-jjo...?;.>•; t -!•><'/ era- f. §eltinpH . Y'sjriM.aO ob"i'j'jBji.iiijO*j ( Op Huiden, compareerden voor het Hof van Juftltie, over het voormaalig Gewest van Holland, Mr. Ni colaas Jacob Gallê en Dirk van der Linden, als Procureurs van Ifaac Kornelis Sterk, en Gerrit van der Aa, Leden van de Municipaliteit der Srad Haarlem, mitsgaders Laürens van den Braak, Secretaris van dezelve Stad, als bij Refolutie van de Muteicipali'teit voornoemd, van den derde Meij jongstleedea, tot het aangaan en pasfeeren der natemeldene A&e van Compromis, fpecialijk geauthorifeerd en eequaiificeerd. — Item jacobus van der lijver en Pieter Noordziek, Leden van de Municipaliteit der Stad Ley jen-, mitsgaders Boudewyn van Kees, SecretSris'Van de Reekenkamêr derzelver Stad, als^bij Refolutie van evengemelde Municipaliteit van dato den ztven - en twintigfte April deezes Jaars, fpecialijk gequalificeerd, tot'het pasfeeren en aangaan der voorfchreeve Aéte, refpectivelijk aizoo ter Eenre; Ende Arent Keesfen en Johannes van Trist, Leden dei Vergadering van Gedeputeerdens van RhijnlandsIngelanden, gehouden binnen de Srad Leyden, op tjr-h vijf- en twintigften April jongstleeden, zoo voor zich, als ten deezen inflaande, en de rato caveetende, voor Johannes Huigens, te zsmen door dezelve Vergade; ing Gecommitteerd, tot het verristen. Van alles, wat nodig bevonden zoude woidon,"ora

Sluiten