Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de fubfifteerende differenten , tusfchen de Steden Haarlem en Leyden, ter Eenre, mitsgaders de gemelde Vergadering, gevoegd met Hoofd-Ingelanden van Rhijnland ter andere zijde . door Arbiters te doen decideeren. — En eindelijk Pieter van Veen, Jan van der Snoek, en Pieter Drost, Leden van het Collegie van- Hoofd- Ingelanden van Rhijnland, zoo voor zich zelve, en nog als door de verdere Leden van gemelde Collegie , bij Refolutie in dato vijf Meij jongstleden, gequalificeerd, tot het aangaan en pasfeeren deezer , refpectivelijk alzoo ter andere zijde. — Woonende de drie eerstgenoemden te Haarlem, de drie volgenden te Leyden, de zesde te Am lier dam , de zevende te Soetermeer, dè agt-fte aan de Oude Wetering , de negende te Koudekerk , en de laattte te Hazerswoude ; doch zijnde alle op het pasfeeren en teekenen der natemeldene Aéle van Compromis, tegenwoordig te Hillegom. Requiranten en Gerequireerdens. Ende exhibeerde den voorfchreve Hove, zeekere Aéle van Compromis, door hun Requiranten en Gerequireerdens, op den vijfden Meij zeventien honden agt en negentig, voor den Notaris Jacob Schoiting, en getuigen te'Hillegom, ende zulks met voorkennis en Confenc van den Schout derzelve Ambagte verleeden, en gepasfeerd, mitsgaders! de daar op gevolgde Aéle van Uitfpraak, door Mr. Francois Jacob Gallé, Petrus, Damcn, Hendrik Schepman, Johannes Enjchedé en J'acob Spoors, woonende de drie eerften en vijfde genoemde alhier in den Hage, en de vierde binnen dé Stad Haarlem, doch zijnde op 't pasfeeren der evengemelde Aéle van Uitfpraak, mede prefent. alhier, 'in qualiteit als bij voorgemelde Aéle van Compromis, in dato vijf Meij zeventien Hondert agt en negentig, verzogt, geauthorifeerd en gequalificeerd, tot arbiters, op den zeventienden Meij zeventien honderd agt en negentig voor den Notaris Mr. Comens Jacob van Brakel en getuigen alhier in den Hage uitgebragt en g-pasfeerd; verzoekende daaiop ovér en weder condemnatie, en confenteereude daar inne refpeétivehjk, ingevolge

de

Sluiten