Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 34 >

de fpecjaale procuratie, hun lieden bij den voor. lchreeven compromisfe verleend.

Gehoord welke verzoeken, en confemen' miL radens gezien ende geëxamineerd hebber de, de voor! rchreeve Afte var» Compromis, als meede de daar op gevolgde uitfpraak van gekooren Arbiteren, beide hier na gemfereerd. 5

(Volgt de Acte van uitfpraak.')

Den zeventienden Meij 1798. compareerden voor mij Mr. Cornelis Jacob van. Brakel, Notaris bij den Ho ve van Holland geadmitteerd, in den'Hagè refiSerende, ter prefentie van de nade, te noe^n getuE

De Burgers Mr. Francois Jacob Gallè, Mr. pe.

WJ'mkr en Mr. Jacob Spoots, woonende de drie eerfte en vj-fde Comparanten alhier in de 7 Hage, en de vierde binnen de Stad Haarlem, doch Zijnde op het pasfeeren deezes meede p.efènt al hier in qualueit als bij Adte van Compromis on

W'f 1"/,-^ d6eZe-S jEarS' V00r de" N^S Jacob Schlting en getuigen te HiUegm gepasfeerd, tusfchen de Burgers Ifaac Cornelis Sterk, L Gerrit van der Ja, Ueden van de Municipaliteit der Stad Haarlem, mitsgaders Laurens van den Braak S°crerans van dezelve Stad, als bij Refoiutie van da Municipaliteit voornoemt van den derde Meij jongstleeden, tot het aangaan en pasfeeren van dezelve ' lpeciaal geauthorifeerd en gequalificeerd. Item dé üurgers Jacobus van der Vvver, en Pieter Noordziek, leeden van de Municipaliteit der Stad Let aen mitsgaders Boudewyn van Rees Secretaris van de Reekenkamer derzelver Stad, als bij Kefolutie van evengemelde Municipaliteit, van dato 11 April deezes Jaars, fpecialijk gequalificeerd tot het pasfee. ren en aangaan van dezelve refpectivelijk ter eenre 7 Hrt I ^U1'gers Ar ent R eesj'en, en Johamies van IZFLH *? ,A?yer&dmr>S van Gedeputeerdens ™ R^J«lpds Ingelanden, gehouden binnen de Stad

Sluiten