Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< aö >

daor alle de Gedeputeerdens uitgebragt zijnde, zuilen worden bereekend Hoofddiflriébgewijze , zoo dat aldaar tot het 'opmaaken der cönclufie van de Vergadering flegts zullen in aanmerking koomen , zeven Hemmen, te weeten, van elk der vijf quartieren of Hoofd - diftriéten ééne Item, van de Stad Haarlem en de Stad Leyden, elk geconfidereerd als dén Hoofd - diftriét, insgelijks van ieder eene ftem en dat om dezelve te vinden, de itemmeri der Gedeputeerdens van de refpeétive Ambagten, Diftri'cten, of andere huishoudelijke verdeelingen, behoorende tot elk quartier, op zich zelfs zullen op^enoomen, en alzo uit de meerderheid daar van bereekend zal moeten worden , wat de Item van het quartier zij, gelijk ook alzo gehandelt zal worden ten aanzien van de Gedeputeerdens der Stad Haarlem, en van die der Stad Leyden, en dat vervolgens uit de. meerderheid van 'die alzo bereekende zeven ftemmen, het befluit-der Vergadering opgemaakt zal moeten worden.

Referveerende de< Comparanten , in gevalle in deeze uitfpraak eenige duisterheid, ofte dubbelzinnigheid mogt worden bevonden, aan zich de Interpretatie daar van.

En verklaarden-- de Comparanten wijders, op geene andere ftukken in deeze reguard te hebben genomen, dan die van behoorlijk Zegel waren vöor- i

. • _ ...,}.„. ' ,-i .,i< .} llJsV 3j ft, Ü-S-JlilOi

zien. _ . ,r.

Aldus gedaan en verklaard m preientie van Ntcolaas Bervoets, mede Notaris daar toe verzogt, en Albertus van Putten als getuigen. -

De minute deezes is behoorlijk geweekend

. „.,,-. °>v .. . " , • »vé»tPoi

(noder ftond)

Quod Atteftot

(w as g teekend)'

C J. v. BRAK EL, Notaris' Publicq.

Heeft

Sluiten