Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 >

Vervolgens brengt den Prefident het meergenoemde in advies gehouden eerfte poinct van befchrijving Bijlaage lit. B., benevens de Misfive van Hoogheemraaden aan Hoofd - Ingelanden ter tafel, voorftellende hier op aldus te conciudeeren.

Dat aan Hoofd Ingelanden bij toezending van Extract der tegenswoordige JNotulen zai werden kennis gegeeven dat de gefchillen tusfchen deeze Vergadering ter eenre, en de Steeden Haarlem en Leyden ter andere zijde gereezen, in der minne waaren getermineert, met verzoek dat Hoofd-Ingelanden ingevolge van dien, en ter voldoening van de Refolutie deezer Vergadering reeds op den 27. September 1797. genomen ("zie gedrukte Notulen pag. 26 en 27.). Bij Hoog-Heemraden op het ferieuste gelieve aantedringen, dat dezelve alle de befluiten van Gedeputeerden Ingelanden , zoo op deeze als voorige Vergadering genoomen, of bij vervolg nog te neemen, promptelijk en met der daad zullen hebben ter Executie te leggen, wordende teiTens Hoofdingelanden bij Refolutie van deeze tegenwoordige Vergadering de noro verzogt en geauthorifeerd om bij aldien H. Heemraaden mogte weigering blijven, ofte delaijeercn, hier aan promptelijlc te voldoen —■ als dan zodaanige maatregulen te neemen, en mid-delen te emploijeeren, als zij H. Ingelanden, tot confervatïe van het regt van Ingelanden, en van deeze Vergadering zullen meenen te behooren.

En dat wijders Hoofd-Ingelanden voornoemd, ter voldoening aan meergedagte Refolutie van 27. Sept. 1. 1. nog zullen worden verzogt, zoo fpoe* dig doenlijk aan den Burger Ar ent Reesfen Voorzitter deezer Vergadering, of den Prefident in der tijd, communicatie te geeven of in hoe verre aan de ferieufe intentie deezer Vergadering door HoogHeemraaden is voldaan geworden — en word conform geconcludeert.

De Prefident ftelt voor dat daar op de laatstgeh-mdene Vergadering geen conclufie op het voorftel van Benthuizen is gevallen, thans te refolveeren: 1. Hootd - ingelanden te verzoeken voortaan bij de Misfives van befchrijving, de poincten zoo gede.

Sluiten