Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 3° >

detailleert moogelijk te dellen , en de {tukken en befcheiden daartoe fpeéteerende meede over te zenden . ten einde Ingelanden in hunne refpeétive Grondvergaderingen hunne Gedeputeerden des te beeter kunnen gelasten.

». Dat alle Didriéten, of individueele Ingelanden van Rhijnland, welke een of ander voordel ter algemëene Vergadering, dié Jaarlijks in de maanderi April en September moeten gehouden worden zul-len hebben té doen, gehouden zullen zijn, dezelve voordellen uiterlijk voor den laatften Februarij, en voor den laatften Julïj, aan Hoofd - Ingelanden toe te zenden , weidende Hoofd - Ingelanden verzogt deeze voordellen te laaten drukken, en als poinéten van befchrijving aan de refpeétive Diitricten te laaten toe. koomen, ten einde Ingelanden hier op behoorlijk kunnen delibereeren , hunne Gecommitteerdens gelasten, en op de Vergadering van Gedeputeerden Ingelanden finaal kan worden geconcludeert, egter onvermindert het regt van deze Vergadering, om op zodaanige voordellen welke door f der prefente {temmen bij Gedeputeerde Ingelanden werden verklaart presfant te zijn, ofte 'wel als gevolgen, of als voortvloeiende uit de cor.clufien op de poinéten van befchrijving genoomen, of eindelijk als louter huishoudelijk voor deeze Vergadering kunnen befchouwd worden, daadelijk en zonder dat d!e zullen behoeven overgenoomen te worden, of dat alvoorens hier over in de refpeétive Didriéten is gedelibereerd geworden, zonder refumtie te kunnen en te moogen befluiten, wordende dus door de tegenwoordige Refolutie, de Refolutie op 27. Sept. 1797. ten deezen opzigte genoomen, gehouden voor? geinterpreteert, gelijk ook nog H. Heemraaden zullen werden verzogt hunne voordellen ter Vergadering van Gedeputeerden Ingelanden te doen, insgelijks even tijdig als de refpeétive Didriéten, en 'individueele Ingelanden , aan Hoofd - Ingelanden ter hand te dellen, ten einde die meede in de poincten van befchrijving insgelijks zoo gedetailleert moogelijk te kunnen opgeeven — waarop gedeliberëerc zijnde is gerefolveert zig met hec voordel van den

Voor»

Sluiten