Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< & >

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Aan den Burger A. J. La Pier* re, Agent bij het Departement van algemccne Politie,' en Binnenlandfchc Correfpondentie der Bacaaffche Republiek.

BURGER AGENT!

; D® Yergaden'ng van Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland op den a5. April 1. ]. op reces geIcheiden en thans wederom vergadert, heeft het genoegen U met de aanteekeningen haa-er Vergaderingen van den 25. April 1796.' tot den 25. April 1798. ïngeflooten, benevens met de daar bij behoorende Rapporten, optewagten. — Terwijl zij niet in gebreejeen zal blijven , de Handelingen deezer tegéwoordigc Vergadering, zodra dezelve zullen gedrukt zijn, insgelijks aan U te laaten töekoomen.'

tm neemt verders bij deeze geleegeuheid de vrijheid, haare belangens en die van Rhijniands Ingelanden nogmaals op het beste in Uw gunstig aandenken aan te beveelen, en heeft de eer zig met «te hoogfte achting te noemen.

Burger Agent!

Uwe Meedeburgers,

De Vergiderfng van Gedeputeer-' de Ingelanden van Rhijnland.

En uit derzeiver naam

( was get. ~)

■ . ■ *

AR ENT REESSEN, Voorzitter.-

... u r. J - , vl

Ter ordonnantie van dezelve

H. van BEUSEKOM, Secretaris.

Welk

Sluiten