Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 39 >

Welke bovenftaande Reekeningen enz. enz. een voor een geheel voorgeleezen zijnde, zijn dezelve eeapprobeert, en werden mits deezen Hoofd - Ingelanden verzogt en geauthorifeert, de betaaling hier van bij Hoog Pleemraaden te vorderen. —-

Terwijl al verder is gerefolveert en beflooten, dat even gelijk in de bovenftaande Declaratien en JNotitien van Verfchotten der Leeden deezer Vergadering in onderfcheiden Commisfien werkzaam geweest, geheel geene dag- of vacatiegelden zijn bereekent geworden , zo ook bij vervolg aan geene Leeden deezer Vergadering, welke in een of andere Commisfien geplaatst worden ,• eenige dag- of vacatiegelden maar alleen hunne zuivere uitgelchooten penningen, zoo voor reis-, teer -, als andere noodwendige onkosten, na dat hunne Declaratien door deeze Vergadering zullen goedgekeurt zijn , zal Werden betaalt en goedgedaan. - Alleenlijk zullen de beide Secretarisfen ieder tot een douceur gemeten voor eiken dag dat dezelve in deeze Vergadering werkzaam zijn, de Sommevan ƒ 5 : 5 — zonder dat hun voor de werkzaamheeden buiten deeze Vergadering te verrigten, hoe zeer die ook aan den moeijlijken post van Secretaris geaccrocheert zijn, eenig douceur of bejooning werd toegelegt. En zij dus voor alle de veelvuldige werkzaamheeden, welke zij als Secretarisfen, ten diensten, dog buiten deeze Vergadering, zo,met de Extentie der Notulen, het bezorgen ter Drukpersfe, Schrijven en Expediëeren van Brieven enz. moeten verrigten , geen andere betaaling, dan de reftitutie van de door hun hier toe uitgefchooten onkosten zullen moogen vorderen. — t

Eindelijk werd nog gerefolveert, deeze Notulen, als naar gewoonte te laaten drukken. — En na aanvraage van den PrcefiJent of ook nog een of ander der Leeden iets had 'voortefielhn , niemand het woord ge vraagt hebbende, verzoekt de Voorzitter, dat Secretarisfen Hoofd-Injelanden zullen gelieven kennis te geeven van het fcheiden deezer Vergadering, en fluit dezelve met eene AanfpraaiC, «p ïeces, tot naader befchrijving,

ARENT REESSEN.

Sluiten