Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

len, dn aan Hoofd - Ingelanden een vaste Jaarwedde, in phatze van Daggeld en Reiskosten werde toegelegd.

I£n zoo Ja, hoe veel ?

2°. Daar bij het 8. Articul van het eerfle Hoofdlluk der evengemelde gefanftioneerde Infb-u&ie wordt bepaald: Dat twee mamden voor het ex pireeren van den tijd (nament/ijk drie Jrraren^ welken den Dijkgraav, Hoog Heemra iden en Hoofd - bigelan ien hunnen Post zullen bekleeden, op de wijze te voren aldaar bepaald, Kiezers zullen verkoozen worden, welken in het Gemeenelandshuis te zaamen gekoomen, uit het aanwezig Beftuur van Rhijnlana vier HoogHeemraaden en vijv Hoofd - Ingelanden zullen aan/lellen, om voor de volgende drie Jaaren te continueer en; en dat zijlieden in de plaats

van du afgaande drie hoog - heemraaden en vijv hoofd-ingelanden, nieuws, OP de voornoemde wijze, zullen moeien ver*

kiezen; en daar uit (na ons inzien) volkomen, confteerd, dat de gezamentlijke Kiezers de vaceerende plaatzen in het Collegie van Hoog-Heemraden en Hoofd - Ingelanden zouden moeten vervullen, al vvaare het, dat dedrie uitvallendeHoogHeemraaden, uit de vijv Hoofd-Diftriiften in Rhijnland, en dus buiten de Steden Leiden en Haarlem verkooren waren, zonder dat ten opzigte van de vervulling der vaceerende Posten van Hoog - Heemraaden voor de evengemelde Steden eenigen tijd bepaald word, op, of binnen welken dezelve zal mouten gefchieden. Zoo wordt 'er deliberatie gegeeven: Of, overmits het nimmer de intentie van Rbijnlands Ingelanden kan geweest zijn, dat de, in de bijzondere Hoofd - Diftriclen, openvallende Posten. door de gezamentlijke Kiezers van geheel Rhijniand zouden worden gefuppleerd, veel min, om ren aanzien van de vervulling der vaceerende Posten voor de Steden, irregulier

Sluiten