Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i 16 >

- Dat zij. lieden zig dan, ingevolge hunnen last, bij den Agent op gister hadden begeeven, en na eene langduunge Conferentie hun.gebleeken was, dat het oogmerk, waarom over de verandering van Perfoonen of zaaken, het Dijks - Beftuur concerneerende bij de Ingelanden van Rhijnland niet vermogt te worden gedelibereerd, niet was, om eenige inbreuk te maaken op de gefanétioneerde Inftructie, neen! maar om op een generaal plan, waarna alle DijkCollegien.en Heem-Raadfchappen over de geheele J3ataaffche Republiek zoude worden verkooren en beftuurd, niet te anticipeeren, dat alzoo dat Plan waarfchijnhjk voor Nieuwe Jaar eerstkomende zoude zijn in werking, gebragt, de deliberatien over de nadere verklaaring van het 8. Art. als bij het a en 3. Poincl det Befchrijvings -Brief wordt gezegt, vrugteloos zijn zoude; en, wanneer dat Plan als dan nog niet in werking zijn mogt, Hoofd - Ingelanden in dat geval zig tot het maaken van veranderingen in het Dijks-Beftuur aan het Agentfchap behoorden te Addresfeeren.

Dat de Commisfie hier omme zoo voor haar als hunne meede Hóófd - Ingelanden van Rhijnland ,zig verbond, wanneer het gemelde Plan voor Nieuwe Jaar, immers tijdig. voor dat, na inhoude van het 8. Art , dekeuze behoort te gefchieden, niet mogt in werking gebragt zijn, om zig aan het Agentfchap Te addresfeeren ter bekooming van de nodige Authorifatie, ten einde.de keuze, als bij de gefan&ioneerde Inftruélie is bepaald, worde Volbragt;en, ingeval, teegen alle verwagting, die keuze verhindert mogte werden, dat zij zich al verder verbond, om door een gepast addres de voorziening van de hoogst geconftitueerde magt der -BataarTche, Republiek,, ter behouding van het wettig regt van Rhijnlands Ingelanden interoepen, en daar van de nodige publiciteit te geeven, ten einde Rhijnlands Ingelanden hetzelve op alle gepaste wijzen zoude kunnen onderfteunen.

Dat de Commisfie voor het overige van oordeel was, dat het ade Poincl van Befchrijving, ten aanzien van Hoofd-Ingelanden, tot concluiie zoude kunnen worden gebragt, en daar bij zodanige, verklaaring

ge-

Sluiten