Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 17' >

gemaakt, dat, zonder den last van den Agent illufoit te maaken, de meening van Rhijnlands Ingelanden sver den verderen inhoud van het ade en over het 3de Poinft daar uit afgeleid zoude kunnen werden.

Voor welke gedaane demarche, Hoofd Ingelanden door den Prsefident den gepasten dank, namens de Vergadering, wierd betuigd. Waarna de Commisfie van Hoofd '• Ingelanden , na den besten zeegen op de poogingen ten meesten nutte van Rhijnlands Ingelanden te hebben toegewenscht, de Vergadering verliet.

De Voorzitter met een korte en ter deezer geleegenheid zeer toepasfende aanfpraak de Vergadering openende, brengt alzoo hét eerfte poinér. der Beichrijvings Brief in deliberatie, |en praadvifeert, om,, zo uit hoofle dat nij het Rapport van Hoofdingelanden confteerd, dat eerlang, en waarfchijnlijk nog wel voor het einde van dit Jaar, een generaal Plan en Reglement ter beheering der Dijk Collegien en Waterfchappen-ftaat te werden ingevoerd, als om verfcheide andere redenen door hem voorfz. geallegueerc, dit poincl voor als nog te houden in advis , en de eerst aanftaande verkiezing van Hoofd Ingelanden te Iaaten geichieden, op den voet zo als bij het gefancrion eerde Reglement is bepaald.

Die van Leyden, hier op 't woord vragende, declareeren, het gedaafie voorfiel wel te kunnen appuyeeren, c>ter vermeenen , dat ter dier zaake voorheen eene Commisfie was benoemd, en hun niet bewust was, dat dezelve Commisfie eenig Rapport omtrent de alteratie van het Reglement had uirgebragt, vraagende dieshalve, of men dezelve Commisfie niet zal noodigen tot het uitbrengen van derzelver rapport. ;

Die van Alkemade zeggen: van hunne Committenten gelast te zijn, Hoofd-Ingelanden een Jaarwedde toeteleggen, zoo egter, dat, ten minste ieder Zaturiag, ter behartiging der belangens van Rhijnlands Ingelanden, twee Hoofd - Ingelanden zig in 't Gemeenelands - Huis, van 10 tor 12 uuren, fifteerden, en in cas van befchreeve Vergaderingen, niemand B dan

Sluiten