Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 18 >

dan om wettige redenen, abfent bleef, en in geval van abfentie, ten voordeele van Rhijnlands Casfa, verbeurende zeeven Guldens; en dat het tracr.ement voor ieder van. dezelve, de fomme van drie Hondert Guldens, niet zoude te boven gaan. De Pra> iident, om de kortheid des tijds, zwaarigheid maakende, het reglement, zoo als hetzelve is leggende, te veranderen, praeadvifeert als nog ft zelve te hou« den in advis, en proponeert appel nominal te ïnftitueeren, of men bij 't gefanftioneerde Reglement zoude blijven, ja, dan Neen; welke propolitïe ter wei ring van langwijligheid, zijnde gerejefteerd, is conform het.voosflel vap den Praefes bij applaufie gecorcludeert, en alzoo gerefolveert dit poincl: te houden in advis ; en de eerfte aanfbande verkiezing van Hoofd-Ingelanden, te laaten gefchieden pp zodanige daggelden, als bij het Reglement is bepaald. ' ...

Het tweede Poindt. der Befchrijvings- brief hierna ter deliberatie gebragt wordende: zegt de Prefident^ dat, alvoorens op 't zelve en op 't 3de poind van befchrijving te concludeeren, hij ten deeze de Vergadering moet herinneren, de Misfivevan den A eene ia Pierre , door Hoofd - Ingelanden ter deezer Vergadering overgelegt, en zijns oordeels, die aaufchrijving hem bijzonder voorkomt,, fat hij vermeende dat de aanfehrijving en daarop gevolgde advertentien jn do maand April 1.1. door den Agent naamens het Uitvoerend Bewind in de Nieuwspapieren doen plaatJen, nimmer ten.doel konde hebben, om gereegeldei Reglementen bij de Hoogst Geconflltueerde magt gefanótioneerd, buiten werking te ftellenjneeh: maar zijnes inziens alleenlijk hadde gedoelt, om Remotien te voorkoomen; de Vergadering hierop alzints goedkeurende de demarche reeds door Hoofd-Ingelanden gedaan , Stelt de Voorzitter voor , om, zonder hier door eenigzints te willen antictpeeren op, veel min illufoir maaken de aanfehryving van den Agent ia Pierre , eene Commitfie van zes perlönen te benoemen, ten einde met voornoemden A gent laPierre, hier over nader teaboucheeren, En bij aldien onverhoopt voor den 1. Januarij 1799. liet bedoelde plan niet in gereedheid

mog-

Sluiten