Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20 >

west Holland, is gefanótioneerd gewordenj het dus thans alleen van de competentie van het Wetgeevend Lighaam der Bataaffche Republiek is, om de duisterheeden, welke, zo in het clle Articul van hetzelve Reglement, als in het ode Articul van de Inftruétie . voor den Dykgraaf voorkoomen, en in het _de en 3de poinct van befchrijving breeder gedetailleert, te interpreteeren, en te illucideeren; zich ten dien einde , ter bekoming van de nodige explicatien, bij zodanig addres of memorie, als dezelve Commk-» iie zal vermrenen te behooren, aan evengenoemd Wetaeevend Lighaam te adresfeeren.

liet 4de poincft in overweeging koomende, word door die van Leyden geremarquêert,- dat bij Refolutib van £5. April I797- dat poinct is gedeclineerd en die rcfolutie alvoorens buiten werking behoorde te werden gebragt, en ingetrokken.

De Praefident hierop praeadvifeerende, fuftineert, dat zeer gevoeglijk bij het neeirien eener contrarie Refolutie, met fpeciale mentie, dat de voorige buiten werking word gelteld, de eerstgenoomene kan werden geannulleert; en niemand in de Vergadering, hierop 't woord vragende, vraagt de Prefident, pf de Vergadering zig met het uitgebragte rapport én nadere alteratien kan conformeeren, 'ja, dan neen; eenige Leeden tegen 't zelve voorftel zijnde, word appel Nominal geinftitueerd, en met zes Diftricten teegen een gerefolveert, zig met het rapport en nadere alteratien te conformeeren, en de meergenoemde Commisfie verzocht en gequalificeert, hierop de noodige fanftie te verzoeken daar en zoo zulks behoort. Terwijl al verder de Reiblutie hieromtrend op den 25. April 1797, genoomen, werd gehouden voor ingetrokken en vernietigd.

De Praafident communiceert, dat-bij hem geene klagten zijn ingekomen, voor als nog, omtrent het al of niet fanétioneeren bij Hoog - Heemraaden van der Ingelanden wil.

Werd ter tafel gebragt eene Reekening van Herdingh en du Mortier, bedraagende ƒ51. Mitsgaders eenen van den voormaaligen Secretaris deczer Vergadering,

Sluiten