Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN M IJ N E

KINDEREN.

Toen ik de moeite deeit , om deze vernaaien voor kinderen te vertaaien, was er iets, 't welk mij bij deze, inzommigetupzlgte, onaangenaame bezigheid op. beurde en de lust tot den arbeid verlevendigde, en dit iets was — niet ze zeer op zich zelf die gedache, dat dit werkjen zou, kunnen dienen, om kinderen te vermaaien, te onderwijzen, en tot braave menfeken te vormen, (hoewel dezelven veel bij mij vermag j) maar 't geen nieuwe veerkragt aan deze gedachte gaf, was, dat Gij, mijne lieve kinderen! het zij nu, het zij in

h vervolg , nut daarvan zoudt kunnen trekken

Aw u in 't bijzonder zij dan deze mijnen arbeid toegewijd, en zie ik er die vrugt van, word Gijl. door dit boekjen vermaakt, wordt gij er wijzer en beter door, weet dan, dat ik mijne moeite rijkelijk beloond zal vinden, ja dat ik die oogenblikken, die ik hieraan hefteed heb, onder de besten mijnes levens zal tellen i —

Ontfangt met dit klein gefchenk, voor u gejehikt, deze verzekering vm

uwen liefhebbenden Vader.

P. B E E T S. P. Z.

* VOOR-

Sluiten