Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT

VAN DEN

VERTAALER.

Bi] de uitgave van deze verhaakn voor kinderen moet ik den lezer berigtea , dat dezelve niet letterlijk vertaald, maar op fommige plaatfen meer gevolgd zijn. — Ik heb daarin zo wel, met de behoefte van onze vaderlandfche jeugd, als ook met den wezenlijken aard en natuur der dingen geraadpleegt. Hier en daar, naamlijk , kwamen verhaalen voor, waarin de fchrijver , uit onkunde, een verkeerd berigt van een en ander gaf; dit vondt voornaamlijk plaats in het verhaal dier zeereize van de twee zoonen van Robert. — Men kan dit in de hoogduitfche fchrijvers te beter overzien , uit hoofde van hunnen afftand van de zee, behalven aan eenige weinige oorden) en de weinige gelegenheid om kundigheden van dien aard op te doen. ——.'t Zou echter min verantwoordelijk zijn voor den nederlandfchen Vertaakr, wanneer hij deze gebreken ontdekkende , dezelve niet zocht te verbeteren. V^orJs berigt de ons onbekende fchrijver, dat

de*

Sluiten