Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29)

de hoeken verfpreid, en dus moest hij zomtijd» lang zoeken, eer hij ze bij elkander hadt.

Deze onderfcheiden handelwijs dier twee broederen hadt ook eene onderfcheiden uitwerking. Frans was altijd zindelijk en net gekleed, te meer daar hij er noch te lui noch te grootsch toe was, om zelf zijne klederen aftefchuiëren en zijne fchoenen fchoon te maaken. Ernst integendeel liep altijd met beftoven klederen, en met gaten in zijn kousfen :zijn linnengoed zag er doorgaands zeer vuil uit; want al hadt hij het'smorgens fchoon aangedaan , dan wist hij het eer de avond om was reeds vuil te maaken dóór zijne flordigheid en morfigheid. — Met een woord, dan ontbrak er het een, dan het ander aan.

Wanneer ze aan tafel zaten , dan nam Frans zich geduurig in acht, dat hij niets op de grond liet vallen, ook veegde hij zorgvuldig de handen af, om geene vlakken op het tafelkleed of elders te' maaken. Ernst m tegendeel kwam bijkans nooit van tafel, of hij hadt hier of daar een vlak gemaakt, —

Wanneer er gefpeeld wierdt, nam Frans zich in acht, om niet te vallen, ook begaf hij zich niet aan zodanige plaatfen, waar hij zich befmetten of met zijne klederen kon blijven hangen. Ernst kroop integendeel in de nauwfte gaten, en

. fcheur-

Sluiten