Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54 )

zocht tc overwinnen, Hij leerde, dat eene on. verftandige vreesagtigheid dien, die er door beheerscht wordt, niet alleen zeer nadeelig is, maar dat ze hem ook verhindert in het uitvoeren van veele goede en nuttige verrigtingen. —

HET OPENHARTIGE EN OPREGTE KIND.

Willem brak eens, terwijl zijne ouders van huis waren, een fraai glas. Geld hadt hij niet, anders zou hij terftond een ander gekocht hebben. Wat zou hij nu beginnen ? Bedroefd en verlegen zag hij de Hukken , cn overdacht, wat nu te doen, om dit verlies tc herftellen.

Zal ik het zwijgen ? dacht hij bij zich zelf; maar neen, dan kon een ander de fchuld krijgen, en ik zou het mij altijd moeten verwijten. Liever wil ik het terftond aan mijne ouders belijden, zo ras Zij te huis komen. Ik zal er, wel is waar, ftraf voor moeten lijden, doch dit heb ik verdiend; en mijne ouders zullen, wanneer ik om vergeving vraa?, en beloof om in 't vervolg vuorzigtiger te zijn , mij hunne gunst niet onttrekken ; ik heb het toch giet met opzet gedaan. —

Te-

Sluiten