Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht gedaan, dan is het billijk, dat ik dit, zoveel in mijn vermogen is, vergoede. Ik zal kern één maand meer loon betaalen, als hij zou verdiend hebben, indien hij bij mij gebleven ware. — Doch wat moet ik hem toch zeggen ?

Dat zal u, zeide de Geneesheer, zeker eenige overwinning moeten kosten; doeh dit kan ik ook van u verwachten. Zeg hem, derhalven, dat gij ten zijnen opzigte gedwaald hadt, dat Gij ook, tor op dit Hond, niet wist, hoe het met die glazen in zijn werk gegaan was, doch dar Gij, na bedaard overleg hadt geoordeeld, dat hij zeer wel

onfchuldig kon zijn. Dan fpreekt Gij de

waarheid, en uw knecht zal te vrede zijn, en u in 't vervolg met verdubbelde liefde en getrouwheid dienen.

De vader nam dezen voorflag aan, en Jan was reeds den volgenden dag weder de knecht in huis en alles op den ouden voet. Die arme knaap hadt in dien tusfchentijd zeer veel moeten Jijden. Hij hadt ginds en elders zijn dienst aangeboden , doch niemand wilde hem hebben. Bij allen was het hem in den weg, dat hij zo eens. klaps van zijn Heer, wien. elk voor een braaf, edelmoedig man kende, weggejaagd was. Hier, dacht men, zuilen zeker gewigtige redenen zijn. Veele hadden hem zelfs met verachting behandeld

ea

Sluiten