Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 }

eene groote vreugd, dit voor den braaven Geneesheer opleverde. _ Hij waagde het hierom ook, om eer één jaar om was de geheele historie aan zijnen vriend te verhaalen. Of Adolf nu ook nog geftraft werdt? vraagt gij welligt. -Wel teen! wie een misflag op zulk eene wijze, als ^/.verbetert, die verdient geen ftraf, maar vergevmg: en dat erlangde Adolf terftond van zijnen vader. Deze betuigde den braaven Arts zijnen opregtften dank, dat hij deze zaak op die wijze beftuurdhadt, dat ervoor allen,die daarin betrokken waren, het grootfïevoordeel in lagopgefloten.

Doch gij zoudt nu nog gaarn willen weten, van waar de Geneesheer toch wist , dat Adolf die glazen van boven neer geworpen hadt. Eenigermate zou hij het reeds hebben kunnen befluiten uit de handelwijs van>,, dien hij voor een knaap van een goeden inborst kende, en die zo ftandvastig en ftout niet zou gebleven zijn in een geval, waarin alles tegen hem fprak, indien hij niet van zijne onfchuld volkomen bewust geweest was. ■— Daar te boven zou hij nog meer in dit denkbeeld bevestigd zijn geworden door de vrcesBgtigheid en angst, die op het gelaat van Adolf Zo duidelijk doorftraalde, zo ras er van die zaak geiproken werdt. Want dcor die onrust, en door dat fchichtig gelaat verraadt iemand, die kwaad

ge

Sluiten