Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw.vxnrhoofd, en gij die fcheur in uw fchortes.

kleed hebt gekregen. Dat alles mogt nog

pasfeeren — hoewel gij beide nog ongelukkiger zoudt hebt kunnen worden. Maar ook weet ik welke fraaie namen Hendrik u gegeven, en wat Lotje al met u gcfproken heeft. Thands kan ik het u zeggen, dat ik, zo lang uwe gatten- hier wa. ren, u geen oogcnblik uit het oog verloren heb. Ik kon u niet met hen alleen laten, naardien ik hen beter kende, dan gij. Zijt gij nu wei zo-vergenoegd* als gij u te voren verbeeld hebt te zullen zijn?

De kinders zwegen ftil, en zagen- befchaamd voor zich neer. Zoudt gijl. thands niet vrolijker zijn, zeide de moeder, wanneer ■ gij dezen fraaien namiddag alleen voor u zelf, of met mij doorge-

bragt hadt ? ziet gij nu de reden, waarom ik

onlangs u niet- veroorloofde, om deze kinders bij u te verzoeken ? -beide. O ja, lieve, beste moeder! moed. Zult gij mij nu in 't vervolg op mijrt woord gelooven, wanneer ik u zeg, wat u fchade lijk, wat voordeelig is ?

beide. O ja, lieve moeder! Gij meent het al. tijd goed met ons. —

moed. Dat verzeker ik u, lieve kinders'! en zou u thands niet toegedaan hebben, 't geen ik u voorheen reeds eens heb afgeflagen, wanneer ik

niet

Sluiten