Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'( 139 )

n!et langham de pot op en' dronk ér een goede 'teug melk uit. Nauwlijks hadt hij de pot weder op zijn plaats gezet, zo werdt hij geroepen. — Frits loopter terftond naar toe. - 't Was juist ra de karsfen tijd , en zijne moeder , niets mmder vermoedende, dan dat hij zo even melk zou gedronken .hebben, gaf hem een groote handvol zuure karsfen. 't Spreekt van zelf, dat Frits die niet lang bewaarde : hij at ze terftond op. Doch het duurde geen ,uur, of de vriend klaagde geweldig over pijn in het lijf. Hij kermde bitter, cn zocht hulp bij zij. ne ouders; dan naardien deze van de oorzaak geheel onkundig waren, fielden zij hem, zo veel zij konden, gerust, met hem te verzekeren, dat de pijn fpoedig zou bedaaren. Dan in plaats van dat, nam dezelve van tijd tot tijd toe, en werdt op het laatst buitengemeen hevig; gelijk dit doorgaandshet gevolg is, wanneer men op melk iets dat zuur is nuttigt; vooral heeft dit die uitwerking, wanneermen geen goede maag heeft, en die heeft een fnoepcr zelden of nooit.

Frits kermde dan nog meer, en men vroeg hem, of hij ook een of ander hadt gebruikt, 't welk

zich met de karsfen niet verdroeg. Thands

moest hij, tot z;jnc befebaaming, belijden dat hij een weinig melk gedronken hadt, en dewijl de meid kort daarna eene aanzienlijke hoc/eelheid

van

Sluiten