Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' T°f dl!s verre hadde» dc kinders met zeer vee! oplettendheid het verhaal van den ouden vader*^aangehoord. Zijn rïrlzwijgen gaf hun gele, genhe-d, om ook thands reeds hunne aanmerkingen over dit verhaal medetedeelen. Zij verwon, derden zich over het gedrag van miiem, en beklaagden hem tevens, doch Kareis gedrag droeg hunne goedkeuring weg. _ Gij zijt ^üfckig, heve kinders! zeide vader Raderich, wanneer gij dit gedrag van Karei niet alleen goedkeurt, maar wanneer gij ook zo verftandig denkt, als hij • want ras zult gij hooren.-boe gelukkig het voor Karei was, dat hij het voorbeeld van zijn broeds niet volgde.

■ mum was ruim vijftien en Karei omtrend veertien jaaren, toen hunne oude Tante ft.erf. Konm tud te vooren hadt hun leermeester hun dit wil* onder het oog gebragt, en wel met meer nadruk dan oo,t, dat zij toch vooral op hun vermogen niet moesten vertrouwen. _ Hoe hg: kan het toch gebeuren, zeide hij, dat een koopman door onderfcheidene onheilen en rampen die niet te

voorzien zijn, zijn geheel vermogrverffest En

'God zal er hoop ik u voor bcwaaren! maaronmoolijk is het toch niet, datoofc uwen braaven vader dit «Stof! overkwam. Vooronderflel dit eens vooreen •ogenblik, wat zoudt gijlieden, en gij fa >t by.

zon«

Sluiten