Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fpel, hoe hij zijne geledene fchade zou inhaaJen, en hoe hij zijn gepleegd feit Zou bedekken. Van daar, dat hij de zaakcn van zijn meester verwaarloosde, en zijne boeken en rekeningen in zodanige wanorde bragt, dat men volftrektiniet in ftaat was, om ofctegcven, wat hij te eisfchen hadt,' of wat 'hij fchuldig was. Wat zou hij thands beginnen ? Toen hij de ongelukkige omftandigheden van zijn Patroon vernam, begreep hij, dat het zijn tijd zou worden, om verantwoording te doen, en daar hij zich hiertoe buiten ftaat bevondt, ftal hij nog meer geld, en zocht door de vlucht beide ichande en ftraf tc ontgaan. —

Deze famenloop van ongelukken en rampfpoeden, die zo fpoedig op elkander volgden, noodzaakten den vader van Karei en Willem om zijne zaaken op te geven, en een zeer armoedig leven te leiden. —

Och! die arme Karei 1 riepen de kinders «enpaarig. —

Gij beklangt alle reeds den braaven Karei, zeide vader Roderich, maar zoudt gij Willem niet veel eer beklaagcn ? 't Is waar Karei was bijkans geheel troostloos, maar niet om zijns zelfs, maar om zijns vaders wille. Hij maakte voor zich zelf weinig zwaarigheid; ik heb zo veel geleerd, dacht hij, dat ik met Gods hulp wel door de wereld zal koL » men.

Sluiten