Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C rS4 3

latldfcrie bezittingen in Oost-Indie, alwaar de Gouverneur Generaal, en de regering woont; 'ook zijn hier de hoofd-magazijnen van de Oost-Indifche Maatfchappij; niet waa- Grootvader?

Ja wel , mijn lieve kind ! Nu hier te Batavia* hadt deze naastbeftaande een uitgebreiden koopbsn. del, ook hadt hij, uit hoofde van zijn vermogen; dit ongelukkig huisgezin zeer wel kunnen onder/leunen. Dan fints twaalfjaaren was de vriend, fehap eenigfins gebroken. Die Gost-Indifche koopman hadt zijnen bloedverwandt m Eur»pa onregtvaardig behandeld , en deze zou ook misfchien nooit weder aan hem gedacht hebben, indien hijniet uit nood daartoe gedwongen was. Misfchien, dacht hij, doet hij nog iets voor mij, of ten mim Ren voor mijne kinderen, wanneer hij- de treurige omftandigheden weet , waarin ik mij thands bevïnde. Hij weet tooh , dat'ik hem niet heledigd hebbe. Hij fchreef hem hierop, zonder zijne kinderen er iets van te zeggen, ten-einde hen niet door val fche hoop te paajen , bijaldien zijn verzoek van de hand gewezen wierdt , verfcheiden brieven met onderfcheiden fchepen-, waarin hij hem den toedragt van zaaken melde, en om hulp verzocht. Ook badt hij dagelijks- tot God, dat hij het zo mogt fchikkcn , dat daar hulp en redding voor hem geboren wierdt..

Zou3t

Sluiten