Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 174 )

bekwaam: en van boe veel belang een kleine f. rit in het rekenen is? — Daar te boven was die Rentmeester reeds een bejaard man , wiens gezicht zeer gebrekkig was. Om dan zijn werk, 't welk dikwerf zeer veel fpoed vereischte, des te nauwkeuriger waar te nemen, hadt hij door. gaands iemand tot zijne hulp, om ce fommen naterekenen en andere dingen voor hem in orde te brengen, die hem of te moeilijk waren, of waar. mede hij zo fpoedig niet voord k^n.

De jongeling, welken hij tot dus verre tot dit werk hadt gebruikt, was, zo als ik zoeven zeide, wel bekwaam tot zijn post, maar zijn gedrag was zeer (legt. En laat iemand zo bekwaam zijn, als hij wil, indien hij een (legt karakter heeft, en ondeugend is , dan kan men niets met hem beginnen , ja dan wordt zijne bekwaamheid nog gevaarlijker voor anderen, naardien hij die dan ten

kwaade aal bededen. Uit hoofde van zijn (legt

gedrag hadt hij hem van dien post moeten ontflaan. Thands zocht hij weder iemand tot den zeiven, en Btaafhart beval hem tot dat einde Karel aan, als een perfoon, die niet alleen bekwaam was tot dit werk. maar ook eerlijk en trouw, op wien hij zich gerust kon verlaten. De Rentmeester ontboodt hem daarop, en hoe kon er voor Karei aangenaamer boodfehap zijn, dan deze, dat

hi)

Sluiten