Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 202 )

de tijding van het 'verongelukken van het zelve hem zeer getroffe» hadt. — Karei won ras het vertrouwen en de liefde van zijn Neef en deszelfs Echtgenote, uit hoofde van zijn minzaam en dienstvaardig karakter', en werkzaameo geest. Geheel anders was het met Willem: met dezen kon men niets beginnen, cn men was zeer verblijd, dat hij, na een verblijf van Hechts één jaar, kon goedvinden, om naar 't vaderland te rug te' reizen. Bij zijne aankomst in Europa vondt hij zijn vader, in veel gunltiger omftandigheden, dan te vooren, en, in 't vertrouwen op zijn vermogen leefde hij geheel onbezorgd.-Eenige noodzaakeüjkebezigheden riepen Karei, die thands de gunst van zijn Neef geheel bezat, terug naar 't vaderland, waar hij zijn vader nog ontmoette. Doch de groote blijdfchap van den oudenRobert over deze ontmoeting was te hevig, dan dat zijn lichaam dien fchok kon verdragen. H-j werdt ziek, en fiierf zeer fpoedig, in tegenwoordigheid van zijne bei. de kinderen. — Karei liet aan zijn broeder den gebcelen handel van zijn vader over, en keerde terug naar Om Indièn, van waar hij, na eenige jaaren, toen zijn Neef overleden was, met deszelfs Echtgenote, en een zeer groot vermogen wederi keerde, en in zijn vaderland de gelukkigfte da. gen fleet. — Willem hadt ondertusfchen phioolen

la«

Sluiten