Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

ten zij, dat Frans zich zelf reeds niet weinig ge» • ftraft hadt , voor deze daad, naardien zij zich gemakkelijk konden verbeelden, hoedanig hij dien bangen nacht hadt doorgebragt.

Terwijl zij hierover met elkander fpraken, wordt er aan de deur geklopt, 't Was de Schoenmaaker. — Ras ontdekten de ouders, dat zijne drift fints gisteren merklijk bedaaTd was. - Hij verhaalde het geval, en verzocht, niet dat Frans zo veel (lagen mogt hebben , als zijn zoon , zo onfchuldig, van hem gekregen hadt, maar dat men Frans mogt verbieden, om voordaan met fteenen te werpen, en .. . dat men hem, om dat hij een arm man was, de fchade mogt vergoeden.

Daar hij zo ordentlijk zich gedroeg, konden de ouders van Frans hem ook bedaard onder het oog brengen, dat hij den voorgaanden avond te driftig geweest was, en zijn zoon te ftreng geftraft hadt: — hij beleedt dit vervolg^nds zelf, ja het fpeet hem, dat hij den armen Frans zo ftreng behandeld* hadt. —■ En daar de .gebroken ruit hem wel meer, dan dubbeld betaald wierdt , ging hij zeer vergenoegd naar huis, en beloofde ook, van in het toe. komende niet meer zo driftjg te zullen zyn , veel min zijn zoon zo hard te zullen behandelen , al ware het, dat hij zich aan een misflag fchuldig maakte. Want de ouders van Frans wisten , dat

die

Sluiten