Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

ras hij dit ontdekte, en die jongeling niet cp zijn tijd betaalde, bragt hij hem zijn flegt gedrag onder het opg , en zeide tevens tegen hem: „ ik „ wil U altoos gaarn helpen, wanneer ik over,, tuigd ben, dat gij uw geld gebruikt tot nuttige », eindens, doch wanneër ik ontdek, dat gij het „ op eene verkeerde en flegte wijze doorbrengt, „ dan maak ik zwarigheid, om U, een duit zelfs, „ te leenen."

De jongeling, die juist met oogmerk gekomen was, om wederom eenig geld te leenen, beleedt, dat bij tot dus verre zich flegt gedragen, en zijn geld niet goed befteed hadt, maar dat hij zijn gezelfchap hadt leeren kennen, en tevens voorgenomen hadt, om zich in 't vervolg van hetzelve te onttrekken. Hij verhaalde tevens, dat men hem, in het fpel, om meer dan dertig Ryksdaalders bedrogen hadt, en dus buiten ftaat was, om zijn Kledermaaker , die geweldig aandrong op betaaling , te kunnen voldoen dat deze hem hadt bedreigd, van hem te zullen^nklagen, en hij hem dus een grooten dienst. zou doen, met twintig Rijksdaalders hem te leenen, die hij binnen acht dagen wederom zou betaalen, naardien zijne Ouders hem dan geld zouden zenden.

Mijn vriend gaf hem dat geld, doch in plaats van hetzelve binnen acht dagen te betaalen, kwam

hij

Sluiten