Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *39 )

„ waard en gekweekt; — fchooner z!e ik dezel* w ve thands, dati ik dezelve voorheen U ter band „ ftelde. Ik heb U met moeite en zorg opge„ voed, en gij hebt aan mijne poogingen, aan„ mijne zorgen beantwoord. — Thands behoeft „ gij mijne leiding niet meer. Verftand en hart „ zijn beide ontwikkeld, en volgt gij de infpraak „ derzelve, dan zal dat bloemtjen altoos met nieu„ we fchoonheid prijken, en gij beminnenswaar„ dig zijn en blijven. Gaa dan heen, en voldoa „ aan Uwe beftemming: wees de beste £chtge. „ noot, de braaffte moeder, de gerxonwfte vrien. „ din, weldaadig omtrend noodlijdende, hulprijk „ omtrend ellendigen , vriendlijk en befcheiden „ omtrend allen, en nederig voor U zelf, dan „ zult gij de rust en den vrede in Uwe woo„ ning, en dat meer zegt, in Uw hart brengen, „ gij zult met genoegen Uwe dagen doorbrengen, „ en de aangenaamheden van dit leven in eene „ dubbele maate fmaaken en genieten. — Al ziet ,, gij miï niet meer Seliik voorheen, — ik blijf „ echter altoos bij U; onzigtbaar zal ik U raa„ den, leiden, helpen, en Uw zo doende doen „ naderen Uwer verhevener beftemming voor een „ andere wereld."

„ Dierbaare moeder! beste vriendin! — wat zal „ ik U vergelden voor Uwe goedheid?" — meer

koa

Sluiten