Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 145 3

deze Ouders toch niet gedoogd hebben; ómdat zij hun kind zo bij uitftek beminden. —

Hend. Foei, lafaard! Schaam u wat. Zouden . die Ouders hun kind dan zo teder hebben willen opvoeden ?

Grootv. Karei'. Karei i bedenkt gij dan niet, dat de Zoon des Konings, d!e welligt eens zijne Soldaaten een voorbeeld van kloekmoedigheid moet geven, lichaam en geest beide moet gewennen aan het verdragen van allerleij moeilijkheden? — Herinner u die groote en vermaarde Mannen in de Gefchiedenis, zo oude als nieuwe, zouden dezelve ooit zo beroemd zijn- geworden, wanneer zij niet, van jongs op , gehard waren tegen alle de moeilijkheden, die zij naderhand moesten ondergaan ? — Dus uit hoofde van die ltrenge opvoeding zouden zij hem van daar niet genomen hebben. Zij hadden andere, niet min gewigtige redenen, die hen hier toe bewogen , en waarom zij liever hun kind onder hun eigen oogen wilden opgevoed hebben.

Vooreerst Wierden alle jonge lieden in dit School tot den Krijgsdienst opgeleid; — en deze Ouders wilden gaarn , dat hun Zoon niet alleen een Sol. daat, of veroveraar, maar een goed Regent zou zijn. — Het rijk was groot genoeg, en behoefde niet verder te worden uitgebreid; deszelfs grenzen waren beveiligd, want zij leefden met hunne vreK d*

Sluiten