Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Ï46 )

(<öelievende buuren in de beste eensgezindheid -« Hun grootfte wensch beflondt daarin, dat hij een weldoener van zijn Volk mogt worden, en dat kon hij, naar hunne gedachten , dan alleen worden , wanneer hij vroegtijdig wierdt opgeleid tot weldoen, wanneer hij zag, hoe gelukkig zijne Ouders waren door weldoen; en wanneer hij die kundigheden zocht te verkrijgen, die hij behoefde, om zijn Volk, als Vader, met wijsheid en zagtmoe digheid te regeeren. —■

Eene andere rede, waarom zij hem geen .deel wilden doen nemen aan de openbaarë opvoeding, beftondt hierin, dat zijn Vader bij eigen ondervinding wist, hoe men den toekomenden vorst, in weerwil van de flrengheid der wetten, nochtans met meer toegevenheid- behandelde, dan de overige Leerlingen, en dat hij hierdoor misfchien mogt verleid worden tot trotsheid en tot andere gebre. ken , waardoor hij minder bekwaam tot de regeering zou geweest zijn. —

Hemd. De Koning was ondertusfchen, zo als Grootvader zelf gezegd heeft, een braaf man geworden , en ook hier onderwezen. —

Grootv. Maar weet gij dan, of hij niet dezelfde gebreken in zijne jeugd gehad hebbe, waar voor hij zijn Zoon zocht te bewaaren ? Weet gij, door hoe veele wederwaardigheden hij die brave man wierdt, die hij thands was? Hij was een

wijs

Sluiten