Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 148 )

van hun geliefde kind; — die gedachte was voor hun bijkans onrhagelijk. — Hoe gaarn wenschien zij zelve de le'Jslieden zijner jeugd ts zijn — hem voor de gevaaren detzelve te beveiligen, en door hunne lesfen, maar vooral door bun voorbeeld hem tot deugd opieieiden. Aan den anderen kant kenden zij de wijsheid van Leda, en haare genegenheid te hunwasrds; — eens hadt zij den Vorst uit een groot gevaar gered : van haare deelneming en wijsheid dus overtuigd, befloten zij eindelijk, om aan dit voorfiel gehoor te geven.

De Grijsaard keerde op den twaalfden dag ter; -, en hoorde dit befluit van den Koning: „ zijt ge. „ rust, zeide bj, van wegen u«ve keuze. Uw „ kind zal aan mijne zorg worden toebetrouwd, „ doch moet hij onkundig blijven van zijne aan„ zienlijke geboorte en beftemming, ten tijde hij „ die eigenfchappen bezit, waardoor hij den troon „ waardig is. — Juist deze onkunde zal hem be„ waaren voor gebreken, waarvoor hij anders zou ,, blootgefteld zijn." —

Op dit oogenblik wierdt de kleine Amanzor binnen gebragt. Zijne moeder drukte hem in haare armen , en gaf hem, met weenende oogen , den. laatften affcheidskus. —

,, Ziet hier nog een ring (zeide de Grijsaard te,, gen de Koningin) — neem dien, en uwe lineit ,, zal verminderen, —• Die fteea , zo helder als

„ eere

Sluiten