Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; C 150 )

dige vrouw, en wist das zeer wel, dat de indrukken, welke wij in onze vroege jeugd erlangen, dikw'ls invloed hebben op ons geheele leven. — De bewooners van deeze landftreek leefden in de grootfte eenvouwigheid — de weelde was in de. zelve nog niet doorgedrongen, en derzelver verwoestende gevolgen wierden bier nog niet gezien. Almmzor zag hier niet dan voorbeelden van arbeidzaamheid, van liefde, van deelneming, vergeef, lijkheid , en weerkeerige dienstvaardigheid. Reeds in den vroegen morgen, bij het opgaan der zonne, zag hij de bewooners werkzaam met nuttige bezigheden} zij wa^en hier bij vrolijk en opgeruimd van geest: niemand was gemelijk, of gaf eenig blijk van ongenoegen, wanneer het werk hem moeilijk viel, de een moedigde den ander op. Bij het vallen van den avond, verheugden zij zich, met vrolijke gezangen, over het volbragte dagwerk. Hier zag hij, hoe zorgvuldig de ouders hunne kin. deren opvoeden, en de volwasfenen hunne Ouders onderfteunden: ginds, hoe naarijverig het eene kind op het ander was, om hetzelve in goed doen te overtreffen, en hoe zij eenpaarïg en zonder eenige jaloersheid dien verhieven, die zo gelukkig geweest was, van den 'anderen te overtreffen. —. Hier zag hij een huisgezin, beroofd van vader en verzorger , en 't welk voorzeker een prooi van mangel en gebrek zon geworden zijn , bijaldien

de

Sluiten