Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 153 )

He nd. Dat zal Karei waarfchijnlijk vergeten

hebben ! Is 't niet zo — in 't begin van de

vijftiende Eeuw? — En in het midden van de veertiende Eeuw heeft de monnik, Bartholi Sc.hwart het buskruid uitgevonden. Erinneit gij u niet, dat dit gefchiedde onder de regeering van een zeker Keizer, die den zelfden naam badt, als gij? Karel. O Ja, 't was Karei den vierden. Grootv. Misfchien leefde Almanzor nog geruïmen tijd voor Karei den vierden, dan wist hij zeker niets van fctieigeweer, en moest zich dus op de jagt bedienen \an pijlen en werpfpiefën, om het wild te dooden. —

In dit gezelfchap en onder dit opzigt bereikte Almanzor eindelijk zijn tiende jaar. Nog nooit hadt hij zijnen ouden leidünan reden tot misnee» gen gegeven. Zelfs eer deze fprak, zo ras hij flechts in zijne oogen kon lezen, wat hem behaagde, volbragt hij zijne wenfchen. — Een wenk was genoeg, om hem te onderrigten; of ook om, indien zijne levendigheid te verre ging, dezelve te beteugelen. — De goede voorbeelden, die hij dagelijks zag, en de liefde en genegenheid, welke hij voor den Grijsaard koesterde, maakte de volbrenging van zijne pligten voor hem gemakkelijk ker, dan voor andere kinderen. Dit zag deze ver» Jlandige Opvoeder te wel , dan dat hij nu geen begin zou maaken, met hem, door beproevingen, K 5 voor.

Sluiten