Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 158 3

veel kwaad op deze wereld gedaan; — maar „ daar zijn nog zo veele andere oorzaak en, die „ gij thands nog niet kunt begrijpen, al noemde „ ik u dezelve alle op. Gij hebt tot dus verre „ van alle da buitenfpnrigheden , welke de menn fchen begaan kunnen , nog niets gezien, en ik „ heb er u, om wijze redenen, nog niets van ge„ zegd. Thands wordt het tijd, om er u mede „ bekend te maaken, — thands kan het u nuttig „ worden , dat gij dezelve kent. De menfchen » waar onder g'j tot dus verre geleefd hebt, zijn „ alle verdraagzaam, goedaardig, en verkeeren on» der-eikanderen, als kinderen van een huisgezin, „ en zo als alle menfchen met elkander behoorden «, te verkeeren. — Deze eenvoudige lieden kennen „ geene begeerten, dan alleen hunne behoeften: „ — en d e behoeften zijn weinige , omdat de „ weelde hen nog niet bedorven heeft; — en de „ arbeid, waartoe zij van jor.gs af zijn opgeleid, „ fielt hun genoeg in fiaat, om meer, dan hunne „ behoeften, te verwerven. Mede te deelen is „ dus voor hun weinig moeite en kost geene op. „ offering. Van daar dat zij goedwillig en mede„ deelzaam omtrent elkander zijn. — Intusfchen ,, zult gij niet altijd onder zulke eenvoudige braa. „ ve menfchen kunnen blijven leeven. — Uw ei.

gen hart zal u aanfpooren , om, wanneer gij „ ergens ongelukkigen kent, hen te hulp te ko-

„ men."

Sluiten