Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ife )

t, de keuze van een vriend; bij aidien gij onvoor» „ zichtig hierin te werk gingt. Deze Ring zal tt >, ook hierin ten gids verfirekken , zo als, in m t gemeen, in de beoordeeling van andere men,, fchen. Wenscht gij de opregt heid van anderen >, u;t te vorfcüen , wilt gij weeten , of hunne » Woorden en gebaarden met de gevoelens van „ hun hart overeenkomen, geef hun dan die hand, ,, Waar aan gij dezen ring draagt, en ras zal de» „ zelve u te kennen geven, wien gij voorhebt."

Kort daarna , 't was op een fraaijen morgen, riep de Grijsaard Almanzor tot zich. „ Indien het „ nu nog uw oogmerk blijft (zeide hij) om on„ gelukkigen te helpen , dan ziet gij heden deze „ wooningen voor het laatst. Heden nog breng ifc u ter plaatfe , waar gij de menfchen nader " keren kennen, en gelegenheid hebben zult, om kundigheden en waarnemingen optezamelen , „ waardoor gij hen te eeniger tijd van nut kunt „ zijn. — Thands ftaat het nog aan u , om uw befluit te veranderen." — Ahnmzor was , hoe onverwagt deze boodfchap ook tot hem kwam, door dezelve geenfins neer. geflagen. — Nog eens wenschte hij fiegts de gezellen zijner jeugd te ontmoeten , en dan zich voor altoos, zo dit geëischt wierdt, van hun tc verwijderen. Dit wierdt hem toegedaan, en zijn

af.

Sluiten