Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

affcheid was zeer aandoenlijk, doch met dat al mannelijk. Het bewust zijn, dat hij deze plaats verliet, om ongelukkigen te helpen, gaf hem moed en kragt. — Hij kwam terug ; en oogenbliklijk verlieten zij dit oord.

De Grijsaard bragt hem aan eene plaats, die in pragt en grootheid anderen zo zeer overtrof, als de plaats, door hem verlaten, door eenvouwigheid en geringheid, 't Was de hoofdftad des rijks, de plaats, waar de ouders van Almanzw woonden, doch hiervan was hij onkundig.

Louize. Maar boe liep het toch met die ongelukkige man af, die zo gewond was?

Grootv. Door de hulp hem toegebragt, was hij fpoedig genezen, en in weinig dagen hadt hij zijn weg kunnen vervolgen. De Grijsaard bleef niet in gebreke, hem van het nodige te voorzien, opdat hij zijne reis kon voordzetten.

Mina. Kwam Almanzor dan toen niet weder bij zijne ouders,-toen hij in die ftad was?

Grootv. Dit zult gij hooren, uit het verder beloop van deze gefchiedenis.

Toen Almanzw binnen eene zo fraaije ftad kwam, deedt hij zijnen geleider allerleij vragen, over de voorwerpen, welke hij zag: en deze be. antwoorde dezelve, zo als hij meest dienftig oor. deelde voor zijnen leerling. Onder anderen vroeg La hij,

Sluiten