Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ gij zo wel moest hebben leeren kennen, in deze „ betrekking nog vertrouwen? hoe de waarfchup, wingen van den ring verachten?"— „ Hus,, fein — riep Almmzor verwonderd, — Husfein „ zou dezen verraderlijken aanval hebben berok,, kendï" — Ja (zeide de ongelukkige, die neergevallen was, en op den grond zich in zijn bloed omwentelde) Husfein heeft mij, en mijne twee kameraaden omgekocht voor dezen prijs: — zie hier zijn geld — terwijl wierp hij eenige goudftukjens op de grond. —— Almanzor was zich zelf bijkans geen meester, op het hooren van dit betigt. — Waar is die ongelukkige? riep hij •— Daar, waar hij zodanige euveldaaden niet wederom kan plegen, (zeide de Grijsaard) het loon zijner misdaad wacht op hem, „O Ween! edele Vriend — e, dat zij verre, dat ik hem nog ongelukkiger zou „ maaken (riep Almanzor weenend uit) — hij heeft „ zich in mij vergist, hij leere mij regt kennen, „ en dan zal hij mijn vriend zi;n. De Koning „ heeft mij heden van zijne gunst verzekerd, en ,, ik fnel heen , om voor Husfein vergeving te fmeeken, en ik zal ze verwerven."— Almanzor was reeds voord, eer de Grijsaard hem terug kon houden —- met veel moeite wist hij bij den Ko< ning gehoor te verkrijgen. — Bij zijne intrede in het vertrek wierp hij zich voor des Konings M a voe-

Sluiten