Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 188 )

ziet gij het babijlonifche rijk, waarvan Bdbel aan de rivier den Euphrat, de hoofdftad was. Deze rivier ftroomt hieruit in de Perjifche golf. Deze drie rijken zullen in ons verhaal te pas komen. —

Onze Cyrardan was de Zoon van een. Perfisch vorst Cambtfei, en van Mandane, de Dochter van den Medifchen Koning Astyages. - Hij was zeker Welgemaakt en fchoon van ligchasm, doch niet minder bezat bij een uitmuntend verftand en een edel hart. Dit had hij vooral te danken aan de goede opvoeding, welke hij van jongs op genoot. — De Perfifche wetten waren, ten dienopzigte, zeer ftreng. - Geene Ouders, hoe groot ook, mogten ■hunne kinderen zelf opvoeden - dit gefchiedde, volgends algemeene wetten, in algemeene oefenplaatfen, onder het opzicht en beftuur van onderwijzers, daartoe algemeen aangefield. — Hier wierden zij onderwezen in alles wat zij, in 't vervolg van tijd nodig hadden. Niet alleen wierdt hier door lichaamelijke oefening van worstelen, de behandeling van boog en pij! en zwaard, het lichaam gefterkt, maar cck wierdt de geest befchaafd, ontwikkeld en veredeld, door nuttige kundigheden,' maar vooral door de deugden van matigheid, dankbaarheid, gehoorzaamheid en dapperheid. —

Tot in zijn dertiende jaar wierd Cyrus dus opgevoed naar de wijze der Perfiaanen: in alles overtrof hij zijne medediscipelen; want, 't geen hij

moest

Sluiten