Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

veren beker telkens voor den Vorst moest vullen. Ten einde nu verzekerd te zijn, dat deze wijn niet vergiftigd was, moest die Schenker, uit dien hoofde, eerst uit den beker een gedeelte wijn in zijne hand uitgieten , en opdrinken , ten blijke, dat hij altans van de zuiverheid van dien wijn overtuigd was.

.Grootv. Nu dit moest Sacas ook doen, en deedt dit ook, maar Cyrus deedt dit niet. Hij liet dit niet uit onachtzaamheid, maar met voordacht. —> „ Ik was bevreesd (zeide hij tegen zijn Grootva,, der) dat er waarlijk vergif in de wijn was." — „ En waarom waart gij hier voor bevreesd?" — vroeg Astyages; ,, Om dat, toen gij uw verjaar„ feest vierde, met alle de grooten van het rijk, „ ik duidelijk gezien heb, dat Sacas u vergif ge-

geven heeft." „ En waaraan hebt gij dit

„ ontdekt?" (zeide Astyages) — „ Dat zal ik u zeggen. Hoe meer gij van dien wijn gebruikte, 3, en hoe langer ik ulieden befchouwde, wierd ik „ duidelijk ontwaar, dat er noch in uwe denk„ beelden, noch in uwe woorden, noch in uwe houding eenige vastigheid was. — Want voor-

„. eerst deedt gij juist dat, wat gij ons kinderen

„ verbiedt. Gij fchreeuwde alle te gelijk, en nochtans kon de een den ander niet verdaan

„ noch begrijpea. Gij zongt, maar zo verward,

Sluiten