Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i9? 5

„ pasti maar niet nu de vraag is, wiens eigendom t, dezelve zij — zeide mijn Leermeester — en „ met een tuchtigde hij mij over deze daad van „ onregtvaardigheid. — Gij hadt behooren te onif derzo-ken , (vervolgde hij) wien de wettige „ bezitter was, — of die den rok met geweld geno„ men, of zelf gekocht en vervaardigd hadt. Wat „ overeenkomt met de Wet, is rechtvaardig, bet „ tegenoverjefielde onregtvaardig. — Dus ziet „ gij, lieve moeder, dat ik de Rechten nu reeds eeiigfins verftaa. Ontbreekt mij daarin nog een en ander, dan zal mijn Grootvader mij wel eeni. t, ge aanwijzing geven." —

„ Gij vergeet, mijn kind ! zeide Mandane, het „ groot onderfcheid tusfchen 't geen in Medie en „ I'trfie regt is. Uw Grootvader is een onbepaald „ alleenheerfcher, zijn wil is de wet voor 't volk

n Uw Vader is wel een Koning , maar aan

„ wetten gebonden, en die wet is bij ons voor „ allen gelijk. Hoe zult gij dan hier de wetten „ der geregtigheid leeren?" —

„ Uw Vader , lieve Moeder! 'antwoorde Oyrsr) leert zeer nadrukkelijk en gevoelig; en wel, om „ eer minder, dan meer te hebben. Of hebt gij ,, niet ontdekt, dat hij alle zijne onderdaanen heeft „ geleerd, om minder dan hij te hebben. Zijt „ dus niet ongerust, lieve moeder! — dat mij N 4 » de

Sluiten