Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF van BESCHRIJVING.

GEL IJ K HEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

De Hoofd-Ingelanden van Rhijnland; Aan

De Municipaliteit van medeburgers]

i hebben de eer, ter voldoenïnge aan het Decreet van het gewezen Provinciaal Beduur van het voormalig Gewest van Holland, in dato ig. September 1796 , eene Vergadering van Gedeputeerden van Rhijnlands Ingelanden te befchrijven, tegen Woensdag den 24. April eerstkomende , des morgens ten tien uuren, in 't Gemeenelandshuis binnen Leyden ; ten welken einde wij Wieden verzoeken de Inge'anden in Ulieder Diftriét tijdig te doen bijeenroepen, om aan dezelve te communiceeren:

Eerftelijk : dat Hoofd-Ingelanden, en de op den af. September des jaars 1798. ter Vergadering van Gedeputeerden van Rhijnlands Ingelanden , benoemde Geeommitteerdens, ingevolge en ter voldoeninge aan de, aan hun, des tijds gegeeven last, opzigtelijk de verkiezing van een nieuwe Dijkgraaf,' Hoog-Heemraaden en Hoofd» Ingelanden van Rhijnland , zich bij de volgende Memorie hebben geadresfeerd

A a j, Jan

Sluiten