Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

& ^<5f« öfe» Agent hij het Departement van inwendige Politie en Toezigt op den (laat van Dijken^ Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek"

» Ï3e Commisfie van Hoofd - Ingelanden van Rhijnland, benoemd om over de aanfchrijving door voornoemde Agent, den 19. September 1798. aan Hoofd-Ingelanden van Rhijnland gedaan , met voornoemde Agent te handelen, en de Commisfie van Gedeputeerdens der Ingelanden van Rhijnland, op derzelver laatstgehoude Vergadering van 27. September 1798. benoemd, om gemeenfchaplijk niet Hoofd - Ingelanden voornoemd alles werkftellig te maken, het geen tot confervatie van der Ingelanden regt, en ter handhaving van het Reglement, en inftru&ie waar na het" Hoog-Heem* raadfchap van Rhijnland moet werden "verkoren en beftierd , neemt de vrijheid zig door deeze voldoening aan deszelfs mondeling te kennen geven, aan voornoemde Agent, te addresfeeren, en denzelve op eene gepaste wijze onder het oog te brengen en voor te dragen.''

„ 1. Dat volgens de inftr.uct.ie waar na het tegenswoordig fungeerende Hoog-Heemraadichap van Rhijnland is verkooren en moet worden beftierd, hetwelk op den 10. Februarij 1796. door de toenmalige Vergadering van de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland is gearrefteerd en gefanftioneerd, en dus, zo lang hetzelve niet is vernietigd, als het eenige rigtfnoer van alie de werkzaamheden, daden en verrigtingen van het hloog-Heemraadfchap moet worden gehouden en geë'erbiedigt,en waarop het tegenwoordige Beftuur

Sluiten