Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•< 9 >

GFLTTKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

», De Agent bij het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den {laat van Dyken , Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek

Aan

„ De Commisfie van HoofdIngelanden en Gedeputeerden der Ingelanden van Rhynland."

In den Haag, den i. February 1799.

Het Vijfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Medeburgers!

„ Ter Refcriptie op Ulieder Misfive van den 18. January laats'.leden dient , dat bij het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks nog onbepaald is, of de aanftelling, van Dijkrichters, Heemraden enz., op approbatie v»an het Uitvoerend Bewind deezer Republiek zal moeten gefchieden, dan niet, dat die bepaaling bij het arresteeien eener Inftruétie van dit Departement zal gedaan worden, en oat dus, wanneer Ulieden nu tot het verkiezen van andere Leden voor het Hoog Heemraadfchap, al eens konde overgaan, veel ligt dezelve bii het arresteeren van gemelde li'ruétie, dat eerstdaags tlaat te gefchieüen, andermaal onder approbatie van gemelde Bewind zoude moeten pelchieden, om welke en andere redenen, Ulieden bij deezen word aange/chreei A 5 ven.

Sluiten